O nas

- historia - statut - zadania - rejon poradni -  

  

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Płocku świadczy bezpłatne usługi w zakresie:

Diagnozy, konsultacji, porady (SI, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej) dzieci i młodzieży dotyczących:

- wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych,
- określania przyczyn trudności z przyswajaniem wiedzy z zakresu edukacji przedszkolnej,
- określania korzystnych form rozwoju,
- określania trudności szkolnych (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii),
- określania trudności wychowawczych,
- wykrywania zakłóceń zachowania (nadpobudliwość, zahamowanie),

- wskazywania drogi zaspokojenia potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych.

Monitorowania obowiązku szkolnego - opiniuje wnioski dotyczące m.in.:

- wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej lub odroczenia spełniania obowiązku szkolnego,
- zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki ucznia,
- dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
- wyjaśniania przyczyn, które mogą uzasadniać pozostawienie na drugi rok ucznia klas I-III szkoły podstawowej,
- kwalifikowania uczniów do klas terapeutycznych i integracyjnych.

Pomocy w postaci:

- indywidualnej terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej, dostosowanej do zdiagnozowanych potrzeb dzieci i młodzieży,
- zajęć grupowych: terapeutycznych, korekcyjno–kompensacyjnych, edukacyjno-terapeutycznych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych,
- comiesięcznych spotkań z rodzicami dzieci z nadpobudliwością psychoruchową,
- warsztatów dla rodziców,
- prelekcji dla rodziców.

 

 

 

O nas
Misja
Kadra
-
,
Nasze opracowania
Druki do pobrania
Kontakt
Dojazd